Cherry Stem - Sotia Lazu

Definitely liking this story.